View in other language

Informácie o ochrane údajov

Nasledujúce informácie platia pre používanie webového rozhrania hotelkit a aplikácie hotelkit, ktoré sa súhrnne označujú ako platforma.

Aké údaje spracúvame?

Prostredníctvom platformy sa štruktúrovane uchovávajú niektoré základné údaje v rámci používateľského profilu, okrem toho je možné dobrovoľne doplniť ďalšie obsahy. Tieto informácie sa dajú kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť pomocou nastavení účtu. Na prípravu platformy sa navyše automaticky zaznamenávajú niektoré technické údaje. Podrobne:

Základné údaje:

Dobrovoľné údaje profilu:

Technické údaje:

Ostatné:

Načo sa údaje spracúvajú – a je to vôbec dovolené?

Platforma ponúka nástroje na optimalizáciu internej komunikácie v spoločnosti, manažmentu znalostí a zlepšenie operatívnych procesov. Tvoj zamestnávateľ sa rozhodol, že bude tieto funkcie používať. Aby to fungovalo tak obsahovo, ako aj technicky, je potrebné spracúvanie vyššie uvedených informácií.
Z toho vyplýva aj legitímnosť spracúvania údajov – zamestnávateľ, resp. zmluvný partner má dovolené tieto informácie spracúvať v rámci zmluvnej činnosti.

Kto vidí údaje?

Každý účet je aktívny v jednej alebo viacerých sieťach. Základné údaje, ako aj dobrovoľné profilové údaje, vidia všetci používatelia v týchto sieťach. Viditeľnosť profilovej fotografie sa dá nastaviť v nastaveniach účtu. Korešpondencia a obsahy príspevkov sú viditeľné podľa individuálne určených príjemcov a skupín príjemcov.
Jednotliví zamestnanci hotelkit GmbH ako technickí pracovníci pre prípravu platformy môžu dostávať v rámci žiadostí o podporu alebo pri prvom zriadení platformy informácie o údajoch.
Okrem toho však uložené informácie neposkytujeme žiadnym ďalším osobám.

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a na koho sa môžem obrátiť?

Spoločnosť hotelkit GmbH bola tvojím zamestnávateľom poverená prípravou platformy pre neho. V prípade všeobecných otázok, ako „Prečo“ a „Ako“ alebo na ochranu tvojich práv ako dotknutej osoby sa preto obráť na svojho zamestnávateľa.
Technické spracovanie uskutočňuje spoločnosť hotelkit GmbH, Strubergasse 26, 5020 Salzburg (Rakúsko) – v prípade konkrétnych technických otázok nás zastihnete na nasledujúcej e-mailovej adrese:

Aké bezpečné sú tvoje údaje v hotelkit?

Spoločnosť hotelkit GmbH robí rozsiahle technické a organizačné opatrenia, aby chránila bezpečnosť tvojich údajov. Sem patrí ochrana proti úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo ochranu pred prístupom neoprávnenej tretej strany. Tieto opatrenia sa neustále kontrolujú, nastavujú sa na aktuálne štandardy a pravidelne zlepšujú.

Aké práva mám?

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) priznáva používateľom, ktorých sa týka ochrana údajov, rozsiahle práva. Sem patria:

Salzburg, 25.05.2018